საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


Ms Excel – სწავლების მეორე დონე

ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
Ms Excel

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი.

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა -1 ან 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მსმენელმა უნდა იცოდეს საოფისე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება და Excel-ის პირველი დონე.  
კურსის ღირებულება:  360 ლარი ( 1 საათის ფასი 30 ლარი)

კურსის მიზანი და ამოცანები: მსმენელმა აითვისოს ელექტრონული ცხრილის გაღრმავებული შესაძლებლობები, რაც მონაცემთა ანალიზის საშუალებას იძლევა.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები :

მსმენელი შეძლებს Excel-ის გაფართოებული საშუალებების მოხმარებას, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ მონაცემების ანალიზსა და ბიზნესის მოდელირებაში.

პროგრამის შინაარსი :

 • ცხრილისსტრუქტურიზაცია, გაფართოებულიფილტრიდამისიგამოყენება.
 • მონაცემებისდიაპაზონისსახელისშექნადაგამოყენება, ფუნქციები.
 • ცხრილისდინამიურიგარდაქმნა.
 • მონაცემებისმომხმარებლისფორმატი, პირობითდაფორმატება.
 • უჯრედშიმონაცემების შეზღუდვა;
 • ოპტიმიზაცია, სცენარი.
 • დიაგრამისშექმნადა დაფორმატება, გრაფიკულიელემენტისჩასმაცხრილში  დამისიდაფორმატება.
 • უჯრედის, სამუშაოფურცლისდადავთრისდაცვა. სამუშაოდავთრებისშერწყმა.სამუშაოფურცლისგადახედვა, ცვლილებებისმიღება - იგნორირება.
 • სიებისდიაპაზონისშექმნადამოდიფიცირება.
 • ცხრილის მახასიათებლებიდამათიგამოყენება.
 • მაკროსები, შექმნადარედაქტირება, მონაცემებისიმპორტ-ექპორტი.
 • შაბლონისშექმნადარედაქტირება.
 • ვებდავთრისადასამუშაოფურცლისპუბლიკაცია.
 • მონაცემებისკონსოლიდაცია.
 • მენიუსდა ისტრუმნეტებისპანელებისშექმნა.
 • ელექტრონულიცხრილის პარამეტრები, შეცვლადასტანდარტულისაღდგენა.

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს