პროექტის შექმნისა და მართვის მენეჯერი - MS PROJECT

პროექტის შექმნისა და მართვის მენეჯერი - MS PROJECT

კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი.

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 1,5  სთ. გრაფიკი მსმენელთან  შეთანხმებით.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა: მსმენელი გაწაფული უნდა იყოს საოფისე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებაში და ერკვეოდეს პროექტის მართვის საფუძვლებში.

კურსის ღირებულება: 1200 ლარი (1 საათის ფასი 60 ლარი)

კურსის მიზანი: მსმენელმა პროგრამის საშუალებით მოამზადოს პროექტი.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

 • Ms Project - ში მუშაობის ძირითადი უნარ-ჩვევები
 • პროგრამის გამოყენებით პროექტის მომზადება, მართვა და გაზიარება

პროგრამის შინაარსი:

 • MS PROJECT - ის ზოგადი მიმოხილვა
 • პროგრამის გაშვება და მომართვა
 • ცხრილები; ცხრილების სორტირება, დაჯგუფება და ფილტრაცია
 • განტის დიაგრამა; ქსელური გრაფიკი; კალენდარი; რესურსების ცხრილი
 • დავალებების და რესურსების დიაგრამა
 • წარმოდგენები და ფორმები
 • დაგეგმვა
 • დაგეგმვის საფუძვლები და მოსამზადებელი სამუშაოებ;
 • სამუშაოს დაგეგმვა; რესურსები და რესურსების დანიშვნა
 • დამატებითი ინფორმაციები რესურსების და დავალებების შესახებ
 • პროექტის ღირებულება
 • გეგმის ანალიზი და ოპტიმიზაცია
 • მონაცემების ექსპორტი