საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა -1,5 სთ. გრაფიკი მსმენელთან შეთანხმებით.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. 

კურსის ღირებულება: 720 ლარი (1 საათის ფასი 60 ლარი)

კურსის მიზანი: საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების ათვისება.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

  • კომპიუტერთან მუშაობის საწყისი უნარ-ჩვევებ
  • ოპერაციულ სისტემი და საოფისე პროგრამების პაკეტიდან Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint პროგრამების პირველი დონის შესაძლებლობებ გამოყენებ
  • ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიება, ელფოსტით სარგებლობა

პროგრამის შინაარსი:

  • ოპერაციული სისტემა Windows
  • ტექსტური რედაქტორი Ms Word
  • ელექტრონული ცხრილი Ms Excel
  • საპრეზენტაციო პროგრამა Ms PowerPoint
  • ინტერნეტი - ინფორმაციის მოძიება, შენახვა, ელ-ფოსტით სარგებლობა