მონაცემთა ბაზის შექმნისა და მართვის სისტემა - Ms Access

მონაცემთა ბაზის შექმნისა და მართვის სისტემა - Ms Access

კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი.

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა -1,5 სთ. გრაფიკი მსმენელთან შეთანხმებით.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა: მსმენელს უნდა შეეძლოს საოფისე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება და ერკვეოდეს Excel -ის საფუძვლებში.

კურსის ღირებულება: 1800 ლარი (1 საათის ფასი 90 ლარი)

კურსის მიზანი: მსმენელს გააცნოს მონაცემთა ბაზის შექმნისა და მართვის სისტემა Ms Access და გამოუმუშავოს ამ პროგრამის ეფექტურად გამოყენების უნარი.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

 • მონაცემთა ბაზის დაპროექტება, შექმნა და გამოყენება მომხმარებლის დონეზე
 • შეძლებს ათვისებული უნარების საკუთარ საქმიანობაში გამოყენებას

პროგრამის შინაარსი:

 • ზოგადი ინფორმაცია მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემებისა და პროგრამების შესახებ.
 • მზა ბაზების ექსპლუატაციის უნარ-ჩვევები;
 • მონაცემთა ბაზის პროექტის შექმნის ეტაპები: ამოცანის ჩამოყალიბება, მონაცემების ანალიზი, ცხრილების სტრუქტურის შექმნა, მოთხოვნების, ფორმების, ანგარიშების ჩამოყალიბება, სამომხმარებლო ინტერფეისის და პროგრამის მაკეტის შექმნა, ტესტირება და სრულყოფა;
 • მონაცემთა ბაზისა და ცხრილების შექმნა; ველებთან და ჩანაწერებთან მუშაობა;
 • მონაცემების შეტანის წესები და მათი შექმნა;
 • ცხრილებს შორის რელაციური კავშირი, მათი ტიპები და შექმნა;
 • მოთხოვნების შექმნა და მოდიფიცირება;
 • ფორმის შექმნა და მოდიფიცირება;
 • ანგარიშის შექმნა და მოდიფიცირება;
 • მაკროსების შექმნა და რედაქტირება;
 • მონაცემების იმპორტ-ექსპორტი;
 • დიაგრამებთან მუშაობა.